top of page
Ingrid%20Henderson_edited.jpg

’S  e Loidhne na Gàidhealtachd an Iar eadar A’ Ghearasdan agus Mallaig aon de na tursan as boidhche anns an t-saoghail.  Agus a-nis, tha cruinneachadh ùr de dhealbhan air nochdadh a’ sealltainn mar a thogadh an loidhne.  Tha’n ceòladair Ingrid NicEanraig a’ leanntainn an sgeulachd a tha seo agus na tha na dealbhan ag innse dhuinn mu dheidhinn an fheadhainn a thog an loidhne.  

268A5522.jpg

Tha rannsachaidhean a sealltainn gu bheil a’ mhòr-chuid de luchd-ciùil a’ strì le tromad-inntinn neo iomagain aig diofar àm. Tro bhith bruidhinn ri grunn luchd-ciùil, tha Mischa Nic a’ Phearsain a’ coimhead ri cuid de na h-adhbharan a th’air cùlaibh seo agus a’ faicinn dè am buaidh a tha e a toirt air beatha dhaoine.

DSC05062.jpg

Airson faisg air dà fhichead bliadhna, tha DK Mac a’ Phì air a bhith beò le dystonia, a’ fàgail nach urrainn dha a cheann a chuir dìreach. Cluinnidh sinn mun bhuaidh a tha sin a’ toirt air a bheatha bho lath’ gu lath’ agus an t-strì a tha e fhathast ris gus leighis neo faochadh fhaighinn. 

9767483037b7830d20512121e1b38788b2404407

An còmhnaidh ann an smuaintean Lachie Mac a’ Phearsain tha Sascha, am mac nach fhac’ e o chionn 34 bliadhna. Tha Lachie air cuir roimhe gur e seo am bliadhn’ a lorgas e Sascha a tha e air a bhith a sireadh fad bhliadhnaichean. 

Eyve.jpg

Tha na milleanan de dhaoine bho air feadh na cruinne a b’fheudar an dachannan agus an dùthchanan fhàgail airson iomadh diofar adhbhar. Tha Glaschu aithnichte mar bhaile a tha a cuir fàilte bhlath air fogarraich agus luchd-siridh comraich. Tha an t-seinneadair Mischa Nic a’ Phearsain a’ coinneachadh ri cuid den fheadhainn a tha ag amas air toiseach-toiseachaidh ùr sa bhaile. 

Josie Duncan.JPG

Tha na h-àireamhan de bhoireannaich a tha a faighinn a-mach gu bheil ADHD orra air a dhol suas gu mòr anns na bliadhnaichean a chaidh seachad. ’S e Siùsaidh NicDhonnchaidh aon dhiubh. Tro coinneachadh le diofar dhaoine eile le ADHD, tha Siùsaidh a’ faighinn a-mach tro sgeulachdan pearsanta làidir am buaidh a tha e air toirt air am beatha - bho duiligheadas le obair a chumail gu droch shlàint’-inntinn gu bhith gan lorg fhein an luib siostam a’ cheartais.

bottom of page